Post Mon Aug 28, 2006 3:11 pm

BUB races

I s anyone going to the BUB meet @ BONNEVILLE this year,SEPT 3-6? BREWSKI